THKP-C/HDÖ
ULUSAL SORUN ÜZERİNE


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM :
ULUS VE PROLETARYA
I. Ulusların Oluşumu ve Burjuvazi
II. Ulusal-Devletler ve Proletarya
III. Yukardan Aşağıya Demokratik Devrim ve Ulusal Sorun

İKİNCİ BÖLÜM :
EMPERYALİZM, ULUSAL SORUN VE MARKSİZM
I. Emperyalist Sömürgecilik ve Sömürgeler
II. I. Bunalım Döneminde Ulusal Sorun Karşısında Sınıfların Tutumu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
I. BUNALIM DÖNEMİNDE MARKSİZMDE ULUSAL SORUN
I. Ülke-Dışı (Kişisel) Ulusal Özerklik Teorisi
II. Toprağa Bağlı Ulusal-Kültürel Özerklik
III. Emperyalist Ekonomizmin Ulusal Sorun Tezleri
IV. Rosa Luxemburg ve Ulusal Sorun
V. Lenin ve Ulusal Sorun

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
EKİM DEVRİMİ VE ULUSAL SORUNUN SOSYALİST ÇÖZÜMÜ
I. Ulusal Sorunun Sovyetik Çözümü
II. Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu
III. Sömürgeler Sorunu ve Yeni Demokratik Devrim
IV. II. Bunalım Döneminde Küçük-Burjuvazi ve Ulusal Sorun
V. Türkiye, Kürdistan ve Komintern
VI. 1924 Sonrasında SSCB'deki Gelişmeler ve Ulusal Sorun

BEŞİNCİ BÖLÜM :
EMPERYALİZMİN III. BUNALIM DÖNEMİ VE ULUSAL SORUN

ALTINCI BÖLÜM :
III. BUNALIM DÖNEMİNDE ULUSAL SORUNUN EMPERYALİST SİSTEM İÇİ "ÇÖZÜM" YOLLARI

YEDİNCİ BÖLÜM :
III. BUNALIM DÖNEMİNDE ULUSAL SORUNLARIN PROLETER DEVRİMCİ ÇÖZÜM YOLU YA DA PROLETARYANIN "OLUMLU EYLEMİ"

SEKİZİNCİ BÖLÜM :
KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE'DE
ULUSAL SORUN


SONUÇ