1844 Elyazmaları
Karl Marks


Önsöz

Birinci Elyazması
    Ücret
    Sermaye Kârı
        1° Sermaye
        2° Sermaye Kârı
        3° Sermayenin Emek Üzerindeki
            Egemenliği ve Kapitalistin Güdüleri

        4° Sermayelerin Birikimi ve
            Kapitalistler Arasındaki Rekabet

    Toprak Rantı
    [Yabancılaşmış Emek]

İkinci Elyazması
    [Emek ve Sermaye Karşıtlığı. Toprak Mülkiyeti ve Sermaye]

Üçüncü Elyazması
    [Özel Mülkiyet ve Emek. MerkantilistIerin, Fizyokratların, Adam Smith'in, Ricardo ve Okulunun Görüşleri]
    [Özel Mülkiyet ve Komünizm, Komünist Görüşlerin Gelişme Aşamaları. Kaba ve Eşitçi Komünizm. Sosyalizm Olarak Komünizm]
    [Özel Mülkiyet Rejiminde ve Sosyalizmde İnsanal Gereksinmelerin Anlamı. Savurgan Zenginlik ile Sınai Zenginlik Arasındaki Ayrım. Burjuva Toplumda İşbölümü]
    [Burjuva Toplumda Paranın Erkliği]
    [Hegel Diyalektiğinin ve Genel Olarak Hegel Felsefesinin Eleştirisi]
    Görüngübilim
        A. - Kendinin bilinci
        B. - Tin
        C. - Din
        D. - Mutlak bilgi