Karl Marks
Artı-Değer Teorileri
İkinci Kitap


Karl Marx'ın Theorien über den Mehrwert (1862-63) (Vierter Band des "Kapitals") Zweiter Teil adlı yapıtını, İngilizcesinden (Theories of Surplus-Value (Volume IV of "Capital") part 2, Lawrence and Wishart, London 1975, Translated by Renate Simpson, Edited by S. Ryazanskaya) dilimize çevrildi ve kitap, Fransızcasıyla (Théories sur la plus-value (Livre IV du "Capital") tome 2, Editions Sociales, Paris 1974, Publiées sous la responsibilité de Gilbert Badia) karşılaştırıldıktan sonra Artı-Değer Teorileri, İkinci Kitap adı ile, Sol Yayınları tarafından, Kasım 1999 tarihinde, Ankara'da yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: Artı-Değer Teorileri / İkinci Kitap (4.899 KB)
ADLAR DİZİNİ

A

Abraham a Santa Clara (Hans Ulrich Megerle’nin takma adı) (1644-1709) – Avusturyalı Katolik vaiz ve yazar. -109.

Anderson, James (1739-1808) – İngiliz ekonomist, rant teorisinde Ricardo’nun öncülü. - 28, 29, 80, 103-106, 110-114, 118, 120, 133-137, 146, 147, 149, 150, 221, 222, 223, 226, 229, 258, 304, 564.

Arbuthnot, John (18. yüzyıl) – İngiliz çiftçi ve ekonomist. Yiyecek fiyatları ile çiftliklerin büyüklükleri arasındaki ilişki konusunda, 1773’te imzasız ya­yınlanan bir çalışmanın yazarı. - 561.

B

Bailey, Samuel (1791-1870) – İngiliz fi­lozof ve ekonomist; Ricardo’ya karşı polemiğe girişti. Marx onun için “bas­makalıp, yapay ve açıkgöz bir eleştir­men” der. - 113, 152. 157, 159, 160, 382,384,476.

Banfield, Thomas Charles (1795-1880) — İngiliz ekonomist. - 19.

Barton, John (18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl ortaları arası) – İngiliz ekono­mist. - 524, 528, 538, 551-560.

Bastian, Adoif (1826-1905) – Alman ka­şif, etnolog. Berlin Üniversitesinde profesör. - 113.

Blake, William (18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl ortalan arası) – İngiliz ekono­mist, paranın dolaşımı konusunda bir­çok çalışmanın yazarı. -442, 443.

Buchanan, David (1779-1848) – İngiliz ekonomist, “Fizyokratların büyük has­mı” (Marx).- 28, 370, 371,375.

C

Carey, Henry Charles (1793-1879) – Amerikalı ekonomist; Ricardo’nun rant teorisine karşı çıktı; başlangıçta serbest ticaretçi, daha sonra korumacı. -28, 145,296,593.

Chalmers, Thomas (1780-1847) – İskoçyalı dinbilimci ve ekonomist, Malthus’un ardılı. - 225, 442.

Cobbett, William (1762-1835) – İngiliz yayıncı, herkese oy hakkı ve emekçi sınıfın yaşam koşullarının iyileştiril­mesi savaşımlarında çartistlerin öncü­sü. “Bu yüzyılın en büyük yazarı” (Marx)-109, 112.

Constancio, Francisco Solano (1772-1846) – Portekizli doktor ve diplomat; tarih konusunda birçok çalışma ve Godwin, Malthus, Ricardo, vb. yazar­ların yapıtlarının çevirilerini yaptı. - 383.

Corbet, Thomas (19. yüzyıl) – İngiliz ekonomist; Ricardo’nun ardılı. - 225, 479.

D

Darwin. Charles Robert (1809-1882) – İngiliz doğabilimci; bitki ve hayvan türlerinin kökeni ve evrimi doktrininin kurucusu.- 106, 110.

D’Avenant, (Davenant), Charles (1656-1714) – İngiliz ekonomist, merkanti-list. - 101, 102.

De Quincey, Thomas (1785-1859) – İngi­liz yazar ve ekonomist, Ricardo’nun ardılı; çalışmaları Ricardo ekolünün gerileyişini gösterir. – 405, 406, 441, 442.

Dombasle, Christophe-Joseph Alexandre Mathieu de (1777-1843) – Fransız agronomist ve kimyager; tanm sorunla­rına ilişkin birçok kitabın yazarı. -20.

E

Emery, Charles Edward (d. 1838) – Amerikalı mucit, Eli Whitney’in pamuk çırçır makinesi geliştirdi. - 550.

F

Forster, Naihaniel (yaklaşık 1726-1790) – İngiliz din adamı ve ekonomisi; emekçilerin çıkarları için savaşım verdi. - 562.

Fourier, François-Marie-Charles (1772-1837) – Fransız ülopyacı sosyalist. - 215.

Fullarton, John (1780-1849) — İngiliz ekonomist; kredi ve paranın dolaşımı sorunları konusunda yazdı. - 479.

H

Hailen, Frederic Francis (19. yüzyıl) İn­giliz agronomist. - 443.

Hansbrow – 1862’de Kaliforniya pompa­sı adı verilen pompayı (valfların ortak bir valf bölümünde toplandığı, emme-basma hareketlerini birlikte gerçekleş­tiren pompa) yapan Amerikalı mucit. -551.

Hawes – 1862 Londra Dünya Fuarı’nda, kendi icadı olan çamaşır sıkma maki­nesini sergileyen Amerikalı mucit. - 551.

Henry VII (1457-1509) – 1485 ile 1509 yılları arasında İngiltere kralı. - 222.

Herbert, Claude-Jacques (1700-1758) – Fransız ekonomist, Malthus’un nüfus teorisinin öncüllerinden. - 109.

Hodgskin, Thomas (1787-1869) – İngiliz gazeteci; Ricardo’nun teorisinden sos­yalistçe sonuçlar çıkarmıştı. - 564.

Hopkins. Thomas (18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın ortası) – İngiliz ekonomist; rantı, toprak tekelinin sonucu kabul ediyordu. - 28, 49, 115, 125, 127, 563.

Hullmann, Karl Dietrich (1765-1846) – Alman tarihçi, Bonn Üniversitesinde profesör; finansman ve ticarel tarihini yazdı.- 219.

Hume, David (1711-1776) – İskoç filo­zof, tarihçi ve ekonomist; merkantiliz­min hasmı, bilinmezlik felsefesi yan­daşı; serbesl ticaret savunucusu. - 114.

Hume, James Deacon (1774-1842) – İn­giliz ekonomist, ticaret bakanı. - 385, 563, 564.

K

King, Gregory (1648-1712) – İngiliz is­tatistikçi, gravürcü ve gen-bilimci. - 559.

Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) – Alman hukukçu, politikacı ve filozof.- 11, - 138, 147.

L

Louis XIV (1638-1715) – Fransa kralı (1643-1715 arası). - 126.

Louis XV (1710-1774) – Fransa kralı (1715-1774 arası). - 126.

Louis XVI (1754-1793) – Fransa kralı (1774-1792 arası), I793’te giyotine gönderildi. - 126.

M

McCormick, Cyrus Hall (1809-1884) – Amerikalı mucit. - 551.

McCulloch, John Ramsay (1789-1864) – İngiliz ekonomist; Ricardo’nun ekono­mik teorisini vülgerize etmişti. - 104, 110, 113, 134, 178, 179,462.

Malthus. Thomas Robert (1766-1834) – İngiliz papaz, ekonomist; gerici nüfus teorisini ortaya attı. - 26, 28, 29, 61, 103-112, 126, 127, 133, 150, 155, 177, 185, 208, 314, 325, 380, 398, 405, 466, 517, 525, 553, 559, 561, 563, 564.

Mill, James (1773-1836) – İskoç tarihçi, filozof ve ekonomisi; Ricardo’nun ar­dılı. - 141, 178,474,484.

Mill, John Stuart (1806-1873) James Mill’in oğlu; filozof ve ekonomist; ser­best ticarel yanlısı; klasik ekonomi politik ekolünün mensuplarından. - 42, 112,482,485.

N

Newman, Francis William (1805-1897) – İngiliz dilbilimci ve ekonomist; radi­kal burjuva görüşleriyle tanınır; dine, politikaya ve ekonomik sorunlara iliş­kin çeşitli yapıtları vardır. - 19, 32, 304.

O

Opdyke, George (1805-1880) – Ameri­kalı ekonomist, bankacı; Cumhuriyetçi; 1862-1864 arasında New York be­lediye başkanı. – 28.

Ovid (Publius Ovidius Naso) (10 43-1S 17)-Romalı şair.- 113.

P

Petty, Sir William (1623-1687) – İngiliz ekonomist ve istatistikçi “modern eko­nomi politiğin kurucusu, en önemli ve orijinal ekonomistlerden biri” (Marx). - 101, 118.

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) – Fransız küçük-burjuva sosyalistlerin­den; anarşizm teorisinin kurucusu. - 14, 147.

Q

Quesnay, François (1694-1774) – Fran­sız doktor ve ekonomist; Fizyokrat ekolün kurucusu. - 39.

R

Ramsay, Sir George (1800-1871) – İngi­liz filozof ve ekonomisi. - 554, 555.

Ricardo, David (1772-1823) – İngiliz ekonomist; klasik ekonomi politiğin son büyük temsilcisi; 1819’dan itiba­ren parlamento üyesi. - 13, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 50, 58, 65, 77, 80, 84, 85, 86, 92, 95, 96, 98, 104, 106, 107, 108, 110-115, 118, 120, 121, 129, 133, 138, 139, 140-146, 149-189, 221-225, 227-234, 237, 255-259, 275, 282, 283, 289, 290, 291-306, 309, 312-315, 317-324, 335, 336, 341, 345, 346, 347, 350, 356, 357-363, 367-371, 374-389, 391, 393, 395-401, 403-406, 407-424, 427, 430, 431, 436, 437, 438, 441-451,453, 456, 467, 468, 473, 474, 475, 477, 487, 497, 499, 500, 501, 503-508, 511,513-516, 518, 519, 521, 523, 525-538, 541-546, 548, 549, 551, 552, 553, 555, 556.

Rodbertus, Jagetzov, Johann Karl (1805-1875) – Prusyalı toprak sahibi ve eko­nomist. Junker, “devlet sosyalizmi”nin teorisyeni. - 11, 12, 17,20,21,22,39, 40, 45, 49-59, 61, 63-68, 70-82, 84, 86, 90, 91, 95, 96, 102, 103, 113, 116, 118, 138-148, 221, 225, 229, 326, 561.

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich (1817-1894) – Alman vülger ekonomist.- 110, 111, 112, 121, 1%, 479.

S

Say, Jean-Baptiste (1767-1832) – Fran­sız vülger ekonomist. - 121, 153, 154, 201, 361, 382, 383, 451, 474, 475, 480, 481, 483, 493, 509, 523, 530, 531.

Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de (1773-1842) – İsviçreli tarihçi ve ekonomist. Kapitalizmin küçük-burjuva görüş açısından eleştirmeni. -107,361,512.

Smith, Adam (1723-1790) – İskoç ekono­mist, klasik ekonomi politik ekolünün büyük temsilcilerinden biri. - 22, 85, 95, 114, 138, 139, 142, 149, 150, 152-155, 157, 177, 186, 195, 197, 198, 200-220, 223, 224, 226, 229, 231, 233, 291, 292, 296, 300, 301, 302, 303, 314, 317, 319-324, 326, 327, 329-342, 344-347, 349-356, 357, 359, 371, 378, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 388, 395, 356, 399, 401, 405, 407, 415, 417, 418, 446, 450, 452, 453, 468, 473, 479, 480, 503, 504, 505, 506, 518, 530, 531, 544, 553, 554,561.

Steuart (Stewart) Sir James (bir başka adı Denham) (1712-1780) – İngiliz ekonomist. “Merkantilizmin rasyonal ifadesi” öğretisi ile bilinir. (Marx) -103, 104, 109, 114,216,531.

Stirling, Patrick James (1809-1891) – İngiliz ekonomist. - 28, 443.

Storch, Heinrich Friedrich von (Rus­ya’da Andrey Karloviç) (1766-1835) – Ekonomist, St. Petersburg’daki Bilim­ler Akademisinin üyesi ve başkan yar­dımcısı; merkantilizmin eleştirmeni. - 89, 276, 479.

T

Thukydides (İÖ ~460-400) – Eski Grek tarihçi. - 111, 112, 113, 121.

Tooke, Thomas (1774-1858) – İngiliz ekonomist ve istatistikçi. Altı ciltlik History of Prices [Fiyatların Tarihi] başlıklı kitabın yazarı. - 104, 511.

Torrens, Robert (1780-1864) – İngiliz subay ve ekonomist. Ricardo’nun eko­nomik teorisini vülgerize edişiyle ta­nınır, serbest ticaret yanlısıdır. - 178.

Townsend, Joseph (1739-1816) – Din adamı, jeolog ve sosyolog; Malthus’un geniş ölçüde kullandığı nüfus teorisi­nin kurucusu. - 104, 109.

U

Ure, Andrew (1778-1857) – İngiliz kim­yager ve ekonomist. - 479.

W

Wade, John (1788-1875) – İngiliz ekono­mist, yayıncı ve tarihçi. - 15.

Wakefield, Edward Gibbon (1796-1862) – İngiliz ekonomisi ve koloni politika­cısı. - 225, 284, 381, 382.

Wallace, Robert (1697-1771) – İngiliz dinadamı; nüfus sorunu üzerinde bir­çok kitabın yazarı. Görüşlerinden bir kısmını Malthus benimsemiştir. -109, 110.

Ward, W. H. (19. yüzyıl) – Denizde işa­retle haberleşme sisteminin Amerikalı mucidi. - 551.

West, Sir Edward (1782-1828) – İngiliz ekonomist; rant teorisi üzerine ilk yazı yazanlardan. - 28, 29, 104, 111, 124, 125, 133,230.

Whitney, Eli (1765-1825) – Amerikalı mühendis; 1793’te pamuk çırçır maki­nesini icat etti. - 550, 551.

Wilson, James (1805-1860) – İngiliz ekonomist ve politikacı; serbest ticaret yanlısı, Economist dergisinin kurucu­su ve ilk genel yayın yönetmeni. - 479.

Y

Young, Arthur (1741-1820) – Daha çok tarım konularında yazı yazan İngiliz ekonomist ve istatistikçi. - 126.


Sayfa başına gidiş